KRONOLOŠKI PREGLED ZGODOVINE SKUPNOSTI VARSTVENO DELOVNIH CENTROV SLOVENIJE

Letnica/datum Dogodek
1992 – 2003 Deloval je AKTIV VDC Slovenije, predhodnik Skupnosti VDC Slovenije.
1992 – 1996 Pobudnica in vodja Aktiva je bila Ana REŽUN.
1996 Predsednik aktiva VDCS je postane Vinko Bilič
1996 V Sloveniji je delovalo 41 socialno varstvenih zavodov, prve koncesije so bile podeljene leta 1998 (6 koncesionarjev).
21. 11. 1998 – 19. 06. 2002 Delo Aktiva VDC: Imeli so 7 delovnih srečanj Aktiva VDC. Teme, ki so jih obravnavali, in aktivnosti, ki so jih izvajale, so bile: pozitiven razvoj VDC Slovenije, izobraževalna predavanja, seminarji, več delovnih skupin aktiva za – pripravo osnutka predloga pogodbe o ustanovitvi Skupnosti VDC Slovenije, za pripravo podrobnejših vsebin programov storitve v VDC, za oblikovanjem stališč in pripravo predloga k osnutku Pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev in sodelavcev v nazive…, imenovanje predstavnikov v delovno skupino MDDSZ za pripravo in opredelitev elementov cene storitve institucionalnega varstva ter posredovanje različnih informacij v zvezi z delom Aktiva in zakonskimi predpisi ter priprava gradiv za vsako srečanje Aktiva.

 

Upravni odbor Aktiva se je sestal 14 krat.

Na Aktivih je sodelovalo povprečno 81% vseh VDC, povprečna prisotnost članov upravnega odbora pa 79%.

Srečanja Aktiva so bila večinoma v Ljubljani, enkrat v Portorožu in enkrat v Velenju (26. – 27.05. 2000).

26. in 27. 05. 2000 Potekalo je srečanje članov Aktiva VDC Slovenije v Velenju. Dana je bila pobuda za ustanovitev lastne skupnosti, Skupnosti VDC Slovenije.

 

Delovna skupina za pripravo programa SVDCS je bila v sestavi Angela BENKO LANG, Peter SVETINA in Darja FIŠER.

17. in 18. 11. 2000 Srečanje članov Aktiva VDC Slovenije je potekalo v Portorožu. Obravnavali so: poročilo o delu delovnih skupin (Vladimira ZAVAŠNIK); predlogi na Osnutek pravilnika o napredovanju strokovnih delavnice in sodelavcev v nazive, za pripravo podrobnejših vsebin programov VDC (Vinko BILIČ o aktivnostih za ustanovitev SVDCS).
2000 V Slovenji je delovalo 43 socialno varstvenih zavodov, 6 koncesionarjev.
2001 Aktiv VDC Slovenije je imel sedež na Želvi d.o.o, Rozmanova 2a, Ljubljana.
22. 03. 2002 Po dvoletnih pripravah je 26 VDC podpisalo pogodbo o ustanovitvi Skupnosti varstveno delovnih centrov Slovenije v Portorožu, v hotelu Slovenija.

 

Število članov SVDCS 33 od 40 (82% vseh VDC, ki pokrivajo 92% oseb z motnjami v razvoju (dnevno in institucionalno varstvo).

19. 06. 2002 1. (konstitutivna) skupščina SVDCS, na kateri so bili izvoljeni organi skupnosti.
  Predsednik SVDCS je postal Vinko BILIČ.

 

 

08. 05. 2003 Pripravljen je bil Akt o ustanovitvi Skupnosti VDC Slovenije, sedež je bil prenešen na Jurčičevo 2 v Kopru in podana je bila vloga na AJPES za ustanovitev poslovnega subjekta.
23. 06. 2003 Potekal je ustanovni sestanek sekcije direktorjev. Prva vodja sekcije direktorjev je bila Lidija ŽNIDERŠIČ.
14. 07.2003 Potekal je eden pomembnejših prvih razgovorov SVDCS na MDDSZ z Lidijo APOHAL – VUČKOVIČ, državno sekretarko (spremembe zakonodaje z neposrednim vplivom na VDC, sprejemi v VDC, spremembe kadrovskih normativov, spremembe ugotavljanja delovne uspešnosti direktorjev, sejnine članov svetov VDC).
14. 10. 2003 Dobili smo Sklep Vlade RS na podlagi 52. Člena Zakona o zavodih o ustanovitvi SVDCS.
2004 Predsedovanje izvršnemu odboru SVDCS je prevzela Lidija ŽNIDERŠIČ.
19. 06. 2002 – 13. 11. 2004 Predsednica izvršnega odbora SVDCS je bila Irena FISTER. Sekretarka SVDCS je bila Ivica Matko.
12. in 13. 11. 2004 Organizirano je bilo dvodnevno srečanje SVDCS v Hotelu Slovenija v Portorožu: petek, 12. 11. 2004 / doktrina VDC, aktualna vprašanja VDC; sobota, 13. 11. 2004 / skupščina SVDCS, standardi in normativi oz. opredelitev nadstandarda pri storitvah v VDC (Vladuška CIMPERMAN)
13. 11. 2004 Delovna skupina za Statut SVDCS je bila v sestavi Irena FISTER, Martin BENKO in Ema LUZAR. Statut je bi sprejet  na 2. seji skupščine SVDCS  13. 11. 2004. Predsednik SVDCS Vinko Bilič je na  2. seji skupščine poudaril, da je SVDCS priznana s strani vlade RS. Na 2. seji skupščine sta bili na novo izvoljena članica IOS VDCS Danica HRAST in na novo izvoljena sekretarka SVDCS Sabina PETEK. V tem obdobju je Sabina PETEK pripravila  delovno gradivo za Ureditev poklicne kvalifikacije delovni inštruktor skupaj z delovnim gradivom Doktrine vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji  za Socialno zbornico Slovenije.
24. 05. 2004 Začetek poslovanja Skupnosti VDC Slovenije. Predsednik SVDCS je bil Vinko BILIČ, predsednik izvršnega odbora SVDCS  Peter SVETINA, predsednik nadzornega odbora je bil Sreto ZELEN.
10. 05.2005 SVDCS s sklepom skupščine začne poslovati z žigom.
18. 11. 2005 Potekal je ustanovni sestanek sekcije računovodij. Vodja sekcije je postala Marta ZDOLŠEK.
2005 – 2007 SVDCS je vodil predsednik Peter SVETINA. Leta 2008 je po odstopu pooblastila prenesel na podpredsednico Tatjano PODLIPEC, ki je delala do 31. 12. 2008.
2006 Sekretarka SVDCS je postala Darja FIŠER.
  V okviru SVDCS so delovale 4 sekcije (direktorjev – Lidija ŽNIDRŠIČ, dnevnega varstva, računovodij – Marta ZDOLŠEK in koncesionarjev – Jože PRIMOŽIČ).
01.07. 2006 Vzpostavljen je bil register članov SVDCS.
07. 11.2006 Potekal je ustanovni sestanek sekcije dnevnega varstva.
2007 SVDCS je sprejela prvo spremembo statuta (združeni funkciji predsednika skupnosti in IO).
  V okviru SVDCS je delovalo 5 sekcij, delujočim 4 se je pridružila sekcija institucionalnega varstva in zdravstvene nege; vodja je bila Ema LUZAR.
Junij 2007 Vodenje sekcije direktorjev je prevzela Brigita ŠOSTER.
28. 11. 2007 Vodenje sekcije institucionalnega varstva in zdravstvene nege je prevzela Vlasta BELCA.
31. 12.2007 Število članov SVDCS je bilo 34.
2008 SVDCS je predlagala Vladuško CIMPERMAN z MDDSZ za nagrado za življenjsko delo na področju socialnega varstva.
  Odprli smo poslovni račun.

 

V letu 2008 je SVDCS poslovala brez finančnih prihodkov in odhodkov.

  Sedež SVDCS se je prestavil v VDC INCE Mengeš, Ropretova pot 23, Mengeš.
  SVDCS je začela poslovati na e-naslovu: skupnostvdcs@gmail.com.
Maj 2008 SVDCS se je prvič predstavila na Kongresu na Bledu.
31. 12. 2008 V SVDCS je bilo vključenih 35 članov.
2009 SVDCS je izvedla drugo spremembo statuta.
  SVDCS je imela 35 članov.
  Sedež SVDCS se je prestavil na naslov VDC Tončke Hočevar, Vodnikova 56, Ljubljana.
  Začelo se je poslovanje preko poslovnega računa s prvič izstavljenimi računi za članarino v višini 200,00€.
2009 – 2010 Predsednica SVDCS je postala Ana REŽUN.
2010 V Sloveniji je delovalo 18 samostojnih socialno varstvenih zavodov VDC, 5 v okviru zavodov za usposabljanje in 12 koncesionarjev.
  SVDCS je za svoje poslovanje pridobila prenosni računalnik.
  Poslovanje SVDCS se je začelo preko e-bančništva.
  Predsednica SVDCS je postala Mirjana ČESEN.
  Sekcijo institucionalnega varstva in zdravstvene nege je prevzela Andreja SITAR.
  Sekcijo dnevnega varstva je v letu 2010 vodil Drago MATKOVIČ.
21. 11. 2010 Delovna skupina Stanka BEDNARŠEK, Slavica MAJANČIČ in Sonja MUNIH so pripravile Doktrino VDC.
2011 Sekcijo koncesionarjev je prevzela Mateja KOROŠEC.
Januar 2012 Kontaktiralo nas je precej medijev zaradi razčiščevanja informacije, ki se je razširjala v medijih v zvezi z nagradami uporabnikov. Skupnost se je v to aktivno vključila.
10. 05. 2012 SVDCS je organizirala posvet na temo odprtih vprašanj storitve varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
November 2012 V DZC Janez Levec je bil organiziran posvet SVDCS na temo integrirane zaposlitve VDC.
2013 SVDCS ima 33 članov.
  Sekcijo institucionalnega varstva in zdravstvene nege je prevzel Slavko BOLČEVIČ.
  Sekcijo dnevnega varstva je prevzela Romana TRPIN.
15. 03. 2013 SVDCS je organizirala posvet na temo Reogranizacije mreže VDC Slovenije.
24. 04. 2014 SVDCS je organizirala prvo skupno izobraževanje za svoje člane.
April 2014 Doktrina SVDCS se je pregledala, dopolnila in preimenovala v Smernice in priporočila za delo VDC ter sprejela dokument, ki je bil dan v uporabo.
Julij 2014 SVDCS je pristopila k skupni pripravi akta POBO in ga dala v uporabo svojim članom.
20. 09. 2014 Potekale so 1. športne igre / srečanje zaposlenih VDC Slovenije, v organizaciji VDC Zagorje ob Savi.
Oktober 2014 Sprejet in dan v uporabo je bil enotni Klasifikacijski načrt.
December 2014 SVDCS je s svojimi člani prvič sodelovala na bazarju v okviru MDDSZ.
2014 SVDCS je imela 32 članov.
  Sekcijo direktorjev je prevzela Nadja GANTAR.
  Sekcijo dnevnega varstva je prevzel Srečko ŠALAMUN.

 

15. 04. 2015

Sekcijo koncesionarjev je prevzel Andrej ŠTESL.

Potekale so 2. športne igre / srečanje zaposlenih VDC Slovenije, v organizaciji VDC Koper.

2016 V Sloveniji deluje 34 izvajalcev storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (23 javnih zavodov in 11 koncesionarjev).
  V VDC je vključenih 3369 uporabnikov; 1497 uporabnikov je v institucionalnem varstvu (16-urno varstvo 935 in 24-urno varstvo 562 oseb); vključenost v obe storitvi predstavlja 63,85% populacije
  Na skupščini je bila izvedena tretja sprememba statuta SVDCS.
  SVDCS se je pridružila socialnemu omrežju Facebook – https://www.facebook.com/skupnostvdc/?fref=ts
Januar 2016 Nekaj članov je pristopilo k skupnemu projektu storitvi portala Tax-Fin-Lex.

23. 05. 2016

07. 06. 2016

Vzpostavljena je bila spletna stran SVDCS www.skupnost-vdc.si.

Potekale so 3. športne igre / srečanje zaposlenih VDC Slovenije, v organizaciji VDC Krško Leskovec.

September 2016 Sprejet in dan v uporabo je bil logotip SVDCS.
12. 10. 2016 SVDCS je organizirala prvi mednarodni posvet z naslovom Premik v glavah in sistemu – VDC danes za jutri.
09. 11. 2016 Vodenje sekcije direktorjev je prevzela Romana TRPIN.
Januar 2017 Uskladili in poslali na MDDSZ smo osnutek poenotenega Ustanovitvenega akta VDC.

27. 05. 2017          Potekale so 4. športne igre / srečanje zaposlenih VDC Slovenije, v organizaciji VDC Vrhnika Idrija.

15. 03. 2018          Na 16. redni letni skupščini so bili izvoljeni novi organi SVDCS, ponovno je bila izvoljena predsednica Mirjana ČESEN.

 

Marca 2018 ponovno izvoljena predsednica Mirjana ČESEN.

16.redna skupščina SVDCS  Delovno predsedstvo 16. skupščine 15. 03. 2018 

02. 06. 2018 Potekale so 5. športne igre / srečanje zaposlenih VDC Slovenije, v organizaciji VDC Tončke Hočevar Ljubljana.

17. redna letna skupščina je bila 04. 04. 2019 v Dolenjskih toplicah. Organizirano je bilo dvodnevno srečanje in 05. 04. 2019 smo pripravili Strategijo razvoja VDC do leta 2025. 

02. 06. 2019 Potekale so 6. športne igre / srečanje zaposlenih VDC Slovenije, v organizaciji CUDV Dobrna.

18. redna letna skupščina je prvič v zgodovini potekala 16. 11. 2020 korespondenčno, saj se zaradi razglašene epidemije nismo mogli sestati.

Strateški dnevi direktorjev VDC so bili 03. in 04. 06. 2021 v Ankaranu. Prvi dan je bila 19. redna letna skupščina, drugi dan pa smo sestavili seznam odprtih zadev na področju delovanja in razvoja VDC ter ga naslovili na ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja.

Strateški dnevi Skupnosti VDC Slovenije so v letu 2022 potekali v Ankaranu, od 11. do 13. 04. 2022. Prvi dan je bila 20. redna skupščina, drugi in tretji dan pa snovanje strategije prihodnjega delovanja VDC in CUDV. Poenotili smo se, da moramo skupaj v smer deinstitucionalizacije.

23. 11. 2022 je Skupnost VDC Slovenije organizirala posvet “Kdo je zagovornik uporabnikov v VDC, CUDV?. 

13. in 14. 12. 2022 je potekalo prednovoletno srečanje direktorjev.

25. 01. 2023 smo organizirali okroglo mizo z naslovom Vključujoča in realna deinstitucionalizacija v Sloveniji. Dogodka so se udeležili vsi direktorji izvajalcev VDC, CUDV, predstavniki ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predstavniki ministrstva za solidarno prihodnost, predstavniki Inštituta RS za socialno varstvo, predstavniki Socialne zbornice Slovenije, predstavniki Skupnosti CSD Slovenije.

 

FOTOUTRINKI Skupnosti VDC Slovenije

DSC_0046  IMG_0041 IMG_0042 IMG_0044  IMG_0047 IMG_0048 IMG_0049 IMG_0050 IMG_0055 IMG_2387 IMG_2388 IMG_5926 IMG_5928 IMG_8719IMG_5929 IMG_5930 IMG_5931 IMG_5936 IMG_5937 IMG_5938  IMG_5940  IMG_7599  IMG_7601 IMG_7602 IMG_7603 IMG_7604 IMG_8710 IMG_8711 IMG_8712 IMG_8714 IMG_8715 IMG_8717