Z namenom osnovnega spoštovanja stroke in njenega  razvoja na področju celostne obravnave odraslega uporabnika VDC ter namenom,  da bi socialnovarstveno storitev različnim javnostim približali v njenem realnem, vsakodnevnem izvajanju v praksi, smo v Skupnosti Varstveno delovnih centrov Slovenije ( v nadaljevanju: SVDCS) oblikovali temeljna doktrinarna načela skozi katera lahko sleherni posameznik, laik ali strokovnjak dobi uvid v kompleksno področje, katerega del predstavlja tudi zaposlitev pod posebnimi pogoji.

 

R Slovenija na področju socialnega varstva  skozi  mrežo izvajalcev  javne službe pokriva pomembno  področje organizirane  družbene skrbi za odrasle osebe lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, osebe z več motnjami, pri katerih so poleg duševne motnje prisotne še osebnostne motnje ali težje senzorne motnje ( motnje vida, sluha) ter osebe, ki imajo prirojene ali pridobljene poškodbe gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja ( s poškodbami glave).

 

Tako organizirano  obliko družbene   skrbi –  socialnovarstvena storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji,  izvajamo Varstveno delovni centri ( v nadaljevanju: VDC).

Ustanovitelj in financer dejavnosti  je Vlada RS, resorno Ministrstvo za delo, družino,  socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ. Področje dela VDC je urejeno z zakonsko normativnimi akti.

 

Primarna vloga VDC je v zagotavljanju  oblike varstva, ki uporabnikom, v skladu z njihovimi sposobnostmi, skozi proces  integracije in normalizacije ustvarja pogoje in    možnost aktivnega vključevanja v družbeno in delovno življenje.

Uporabnik je v storitev  lahko vključen , dokler obstajajo razlogi za vključitev v to obliko varstva in dokler je pripravljen storitev sprejemati. Vključen je v  tisto obliko storitve, ki ustreza njihovim psihološkim, telesnim,  pedagoškim, zdravstvenim in socialnim potrebam, ob upoštevanju njegove prevladujoče, primarne motnje.

 

Osnovno vodilo VDC kot izvajalcu,  je  spoštovanje človeškega dostojanstva in dobro počutje uporabnikov,  cilj  pa njihovo zadovoljstvo. Naši uporabniki so  občutljiva in ranljiva populacija, zaposleni v VDC  pa most, ki  odgovorno pristopa do  upoštevanja  sposobnosti in zmožnosti posameznega uporabnika, ne glede na to, kako zelo različne so njihove potrebe. Storitev  se  nenehno razvija v skladu s sodobnimi pristopi in strokovno doktrino  socialnega varstva.

 

V procesu  šolanja  osebe z motnjami v duševnem razvoju,    z veliko napora osvojijo določena  znanja, spretnosti in veščine.  Ohranjanje in razvijanje le teh je pomembno tudi  odraslem obdobju, saj se   spreminjajo, nadomestijo jih različne odrasle potrebe. Zlasti  potrebe po socialni vključenosti in družbeni potrditvi. Navedeno socialni model omogoča z strokovnimi  metodami dela in pristopi, usmerjenimi v  osvajanje funkcionalnih znanj, socialno posnemanje in učenje ter situacijsko učenje, s čimer  se uporabnikom omogoča samouresničevanje,  pri katerem so  kljub odraslosti še vedno odvisni od drugih. Vsebina dela v VDC je prilagojena in vodena tako, da učenje socialnih in spretnostnih veščin ni več simulacija kot v pedagoškem procesu, temveč način vsakdanjega življenja oziroma izhajamo iz potreb vsakdanjega življenja.

 

Storitev izvajamo na način, da uporabnika čimbolj postavljamo v aktivno vlogo, kot soudeleženca v procesu izvajanja storitve. Naša naravnanost je, da uporabniku ponujamo možnosti in priložnosti, da ob podpori zaposlenih te priložnosti s svojo soudeležbo aktivno uresničuje, doživlja zadovoljstvo, pridobiva na občutku lastne vrednosti, krepi občutek, da zna in zmore sam.

Doktrina našega dela izhaja iz socialnega modela, ki išče posameznikova močna področja. V središču delovanja je  uporabnik, naloga zaposlenih v VDC  pa, da ob upoštevanju partnerstva in participacije z uporabnikom, iščemo  takšne oblike dela, motivacije in vsebin,  ki ustrezajo uporabnikovim sposobnostim.  Zato smo VDC  primarno prostor za potrjevanje uporabnikom, ki zaradi motnje ali težav in pogosto tudi zaradi drugih dejavnikov, potrebujejo prilagojene pristope prilagojeno okolje in usposobljen kader. Ta mora znati prepoznati njihove sposobnosti, jih znati motivirati, da vsak od njih lahko potrjuje lastne osebnostne vrednosti.

Ker temeljijo enake možnosti na dostojanstvu vsakega posameznika, na njegovi možnosti samoodločanja in prevzemanje odgovornosti, smo  uporabnike za enakovredno vlogo v procesu storitve opolnomočili in jim dali informacije.

Storitev  celostno in individualizirano  obravnava odraslost uporabnika  in njegove  spremenjene potrebe. Pri tem   upošteva uporabnikovo  potrebo po varnosti, sprejetosti,  izgradnji pozitivne samopodobe in  potrjevanju, tudi   skozi delo.

 

V VDC ustvarjamo pogoje, da omogočimo zadovoljevanje teh  potreb odraslih skozi različne vsebine –  npr. skrb za zdravje, skrb zase, skrb za drugega, skrb za okolje – osveščenost na vseh nivojih,  telesno aktivnost, treninge asertivnosti,  spoznavanje   EU, spremljanje aktualnih družbenih dogajanj,  ohranjanje mentalnih funkcij, gospodinjstvo, kulturne vsebine…  Uporabnikom ponujamo različne dejavnosti, različna dela. Vsa ta fleksibilnost dražljajev odraža v njihovem zaznavanju,  doživljanju in razumevanju lastnega telesa, in razumevanju dogajanja okrog sebe. Skozi različno, njim ustrezno delo in dejavnosti v »zaščitenem okolju«  lahko doživljajo uspeh, se samopotrjujejo in ohranjajo in razvijajo nove spretnosti in navade.  Eden izmed osnovnih motivacijskih sistemov  je prav dobro počutje in samozavest,  ki ju doživljamo skozi lastno aktivnost, uspešnost in   učinkovitost.  Osebe z motnjo v duševnem razvoju tako kot vsi ostali z lastno aktivnostjo,  skozi načrtno vodenje in pomočjo zaposlenih   pridobivajo znanje, nove izkušnje, kar jih spodbuja in motivira tudi za nadaljnje aktivnosti. S tem pa lahko dajejo prispevek tudi na področju dela.

 

Storitev je organizirana in se izvaja tako, da uporabniki za svoj delovni prispevek lahko prejmejo nagrado, ki ne predstavlja njihovega dohodka.  Izvajalec z internim aktom natančno opredeljuje  porabo finančnih sredstev, ustvarjenih  z zaposlitvijo pod posebnimi pogoji. Sredstva se v  največjem  deležu namenijo  za nagrade uporabnikom,  del  sredstev pa  se  namenja v sklad skupne porabe in rezervni sklad.

 

V VDC ima v skladu z zakonskimi določili   sleherni uporabnik izdelan   Individualizirani načrt oziroma program. Ta   upošteva  vse  posameznikove specifične potrebe.  Oblikuje se  skupaj z uporabnikom,  je  jasen, aktiven in zastavljen ustrezno  njegovim zmožnostim.  Usmerjen je v krepitev  samostojnosti in neodvisnosti, razvijanje novih spretnosti in osvajanje novih znanj ter izvajanje storitve  skupaj z uporabnikom,  s poudarkom na njegovi aktivni vlogi in možnosti vpliva na  lastno življenje – da v  največji možni meri sam poskrbi za svoje potrebe, z ustrezno stopnjo  podpore in pomoči zaposlenih, kjer to potrebuje.

 

V  VDC ustvarjamo pogoje, v katerih se vsi naši uporabniki lahko počutijo sprejeti, pomembni, koristni, zadovoljni. Izrednega pomena je  ugodno čustveno in spoznavno ozračje, demokratični odnosi, kultura medsebojnega komuniciranja ter varne okoliščine, kjer  lahko sproščeno spregovorijo o lastnem počutju,  o svoji vlogi in deležu pri uresničevanju zastavljenih ciljev, pričakovanj in viziji lastnega razvoja.

Posebna  pozornost je namenjena  Evalvaciji – vrednotenju ustreznosti Individualiziranih načrtov.  To  je lahko kvalitativno in kvantitativno: ocene, poročila postopkov, metod, oblik, odnosov, vprašalniki za uporabnike,  starše in zakonite zastopnike, zaposlene, intervjuji…  Z evalvacijo ocenjujemo  ustreznost uporabljenih  metod dela, napredek in razvoja posameznega uporabnika, kontinuirano pa evalviramo tudi ustreznost  prilagojenih delovnih procesov, pripomočkov in tehnologije.

Evalvacija realizacije in učinkovitosti Individualiziranega načrta, napredka uporabnikov  in kakovost izvajanja programov je  nepogrešljiv pripomoček  pri samo- korekciji  delovnega procesa v VDC. Je osnovni pogoj za ustrezen nadaljnji razvoj uporabnika  in VDC kot izvajalca.

 

Del storitve, ki jo izvajamo,  je tudi segment »zaposlitev pod posebnimi pogoji«, kot tisti,  za   odraslega človeka pomemben dejavnik, preko katerega ima  možnost potrjevanja v svoji temeljni potrebi. Potrebi po  lastnem delovnem prispevku, ki je ovrednoten in ima  ceno na trgu. Že ime »zaposlitev pod posebnimi pogoji«, pove, da zakonitosti zaposlitvenega procesa temeljijo in izhajajo iz uporabnikovih posebnih potreb in zmožnosti.

 

V bližnji preteklosti je bilo s strani različnih javnosti, povedano in zapisano veliko trditev, ki so pokazale na nepoznavanje sodobnih doktrinarnih  usmeritev.

Pogled na VDC in usmeritev  zgolj na    delovni  prispevek uporabnikov, namreč pomeni zanikanje osnovnega namena storitve, s tem pa tudi   neupoštevanje specifičnih potreb odraslih oseb z motnjami  v duševnem razvoju na vseh ravneh.

Pomeni zanikanje strokovnega in sodobnega pristopa k obravnavi teh oseb oziroma tridesetletni korak nazaj.  Takratna praksa    je pokazala, da vključevanje teh oseb za vsako ceno v običajne proizvodne delovne procese ni ustrezno. Brez  celostne obravnave in brez zagotovljenega ustreznega podpornega sistema, so se te osebe znašle v položaju kot so socialno izključevanje, šikaniranje, odklanjanje, izguba občutka lastne vrednosti, dolgotrajno pomanjkanje občutka temeljnih psiholoških potreb po varnosti, sprejetosti in uspešnosti, kar je posledično pogosto vodilo tudi v bolezenska stanja in  številne  duševne bolezni.

 

Uporabniku, ki potrebuje več vodenja in varstva ter zdravstveno nego je potrebno to zagotavljati v takem obsegu in na tak način, ki mu  uresničuje ustrezno raven kakovosti življenja ter spoštovanje njegovega prirojenega dostojanstva. In nasprotno, uporabniku, ki ne potrebuje tako obsežne podpore pri osnovnih opravilih,  s celostno obravnavo omogočamo  večjo aktivnost na drugih področjih in  segmentu dela pod posebnimi pogoji ali drugih oblikah zaposlitve.

Našteto namreč  uporabniku uresničuje socialno vključevanje, ga vpenja v družbeno življenje ter ga potrjuje kot pomembnega člana družbe  hkrati pa sledi  dolgoročne cilje, ki so usmerjeni v potrebe uporabnika, njegovo zadovoljstvo in dobro počutje.

 

Socialno varstvena storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, v svoji strokovni naravnanosti, svojega uporabnika  obravnava celostno in ga postavlja v aktivno vlogo.

Pri tem pa je nujno upoštevanje dejstva, da  le z upoštevanjem in zagotavljanjem  uporabnikovim potrebam ustrezne  podpore  tudi  v segmentu vodenja in varstva lahko ustvarimo pogoje za  delovni prispevek  kot  sinergični učinek. 

Celostna, individualizirana  obravnava odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki upošteva vso specifiko njenih potreb,  je zapisana v vseh  aktih in resolucijah. Pomeni uresničevanje pravic v humanistično naravnani sodobni družbi, kamor sodi  tudi  naša država.

 

 

za SKUPNOST  VARSTVENO DELOVNIH CENTROV SLOVENIJE, Mirjana Česen, predsednica