Vključitev v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji je prosta izbira uporabnika in njegovega zakonitega zastopnika. Za vključitev je potrebno oddati PROŠNJO za sprejem. Uporabnik je v storitev vključen, dokler obstajajo razlogi za vključitev in dokler je pripravljen storitev sprejemati. Vključen je v  tisto obliko storitve, ki ustreza njegovim potrebam. Financer storitve je Vlada RS, resorno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Področje dela VDC je urejeno z zakonsko normativnimi akti. Storitev je brezplačna in vključuje topel obrok in organiziran prevoz.

Doktrina našega dela izhaja iz socialnega modela, ki išče posameznikova močna področja. V središču delovanja je  uporabnik, naloga zaposlenih v VDC-jih  pa, da ob upoštevanju partnerstva in participacije z uporabnikom iščemo  takšne oblike dela in drugih vsebin,  ki ustrezajo uporabnikovim sposobnostim.  Ker temeljijo enake možnosti na dostojanstvu vsakega posameznika, na njegovi možnosti samoodločanja in prevzemanje odgovornosti, uporabnike za enakovredno vlogo v procesu storitve opolnomočamo. Storitev  celostno in individualizirano  obravnava odraslost uporabnika. Pri tem upošteva uporabnikove potrebe po varnosti, sprejetosti, ljubezni in samopotrjevanju, tudi skozi delo pod posebnimi pogoji. 

dv9dv6PodelitevCertifikata - 003dv20

Uporabnikom VDC-jev omogočamo finančno in nefinančno nagrajevanje za opravljeno delo, v skladu s Pravilnikom o nagrajevanju posameznega VDC-ja.  Akt opredeljuje  porabo finančnih sredstev, ki jih mora VDC v celoti  ustvariti z delom pod posebnimi pogoji. Sredstva se namenijo  za finančne nagrade, nadstandardne aktivnosti (šport, kultura, letovanje, zimovanje…), sklad skupne porabe (darila ob rojstnih dnevih, praznikih…) in rezervni sklad, v skladu z dogovorom z uporabniki v posameznem VDC-ju in upoštevaje Pravilnik o nagrajevanju. Nagrada uporabniku ne predstavlja dohodka, s katerim se preživlja. V VDC-ju ima vsak uporabnik v skladu z zakonskimi določili izdelan Individualiziran načrt oziroma program. Ta upošteva posameznikove specifične potrebe in želje. Oblikuje se skupaj z uporabnikom.  Je jasen, aktiven in zastavljen ustrezno njegovim zmožnostim. Pomembno je, da uporabnik v  največji možni meri sam poskrbi za svoje potrebe, z ustrezno stopnjo  podpore in pomoči zaposlenih, kjer to potrebuje. V VDC-jih ustvarjamo pogoje, v katerih se naši uporabniki lahko počutijo sprejeti, pomembni, koristni, zadovoljni, srečni. Izrednega pomena je  ugodno čustveno in spoznavno ozračje, demokratični odnosi, vključenost, kultura medsebojnega komuniciranja ter varno okolje, kjer  lahko sproščeno spregovorijo o lastnem počutju in o svoji vlogi pri uresničevanju zastavljenih ciljev in viziji lastnega razvoja.

dv25DSC_0035 DSC_0060P1090616dv21 P1130522dv24

Posebna  pozornost je namenjena  Evalvaciji – vrednotenju Individualiziranih načrtov.  To je lahko kvalitativno in kvantitativno: ocene, poročila postopkov, metod, oblik, odnosov, vprašalniki za uporabnike, starše in skrbnike, mentorje, ostale zaposlene, intervjuji…  Z evalvacijo ocenjujemo  ustreznost uporabljenih  metod dela, napredek posameznega uporabnika, kontinuirano pa evalviramo tudi ustreznost  prilagojenih pripomočkov in tehnologije ter vseh procesov našega delovanja. Evalvacija realizacije Individualiziranega načrta in kakovosti izvajanja storitev in programov je  nepogrešljiv pripomoček  pri izboljševanju delovnih procesov v VDC-ju. Je osnovni pogoj za nadaljnji razvoj uporabnika in VDC-ja kot izvajalca.