Spoštovani g. minister Janez Cigler Kralj!

 

Na strateškem srečanju direktorjev Skupnosti VDC SLO, 3. in 4. 6. 2021 v Ankaranu, smo si postavili skupne strateške usmeritve s ciljem, da v središču naše dejavnosti ostane uporabnik po načelu “S teboj sem JAZ”.

Da bo naš glavni cilj in strateške usmeritve uresničljive, od pristojnih na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zahtevamo, da se po neuslišanih več(deset)letnih prošnjah in poslanih dopisih končno uredi:

  1. Takojšnjo profesionalizacijo Skupnosti VDC SLO. Med socialnovarstvenimi izvajalci je edina skupnost, ki kljub več desetletnem opozarjanju ostaja v neenakopravnem položaju z ostalimi skupnostmi. Pri tem pa so zahteve in pričakovanja pristojnih do našega neformalnega društva enake kot do profesionalnih skupnosti. Razvojni izzivi so vedno večji in tudi formalno povezano delovanje v tesni povezavi s pristojnimi je ključno.
  2. Takojšnja potrditev sprememb ustanovitvenih aktov vseh slovenskih VDC-jev, saj obstoječi niso skladni z aktualno zakonodajo, šiframi dejavnosti…
  3. Takojšnje upoštevanje zakonodaje – Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o standardih in normativih.

– Zagotovitev 100 odstotnega financiranja veljavnih kadrovskih normativov (sedaj se nam v povprečju financira le 80 odstotkov) in res aktivno, učinkovito delo na spremembah kadrovskih normativov, ki bodo celovito, individualno podprli staranje uporabnikov, slabšanje duševnega zdravja, avtizem, hujše vedenjske motnje…

– Zagotovitev stalnih investicijskih sredstev za vsa osnovna sredstva za izvajanje zakonsko predpisanega minimalnega standarda socialnovarstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, kjer NIMAMO priznane amortizacije (nadomeščanje specialno opremljenih kombiniranih vozil za prevoz invalidov in ostalih nujnih osnovnih sredstev).

4. Vključitev zdravstvenih storitev v Zakon o socialnem varstvu pri storitvi vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in spremembe Zakona o socialnem vključevanju invalidov, ki bo omogočal pridobitev statusa po ZSVI tudi po 26. letu, saj je veliko ljudi zaradi tega socialno izključenih.

5. Zagotovitev finančnih sredstev za vzpostavljanje bivalnih enot in stanovanj v skupnosti, ki pomenijo tako širitev institucionalnega varstva kot možnost samostojnega bivanja s podpornimi storitvami po ZSVI.

6. Takojšnja sistemska vzpostavitev presoje koristi uporabnika, ki zapušča oz. zmanjšuje število ur prisotnosti storitev v VDC – vodenja, varstva in zaposlitve (prepogosto NE na lastno željo). Podpiramo možnost izbire uporabnika, ne pa vseh drugih namesto njega. Cilj sistema, institucij, društev in svojcev bi morala biti izključno korist uporabnika – večja vključenost, normalizacija življenja uporabnikov, čim večja samostojnost po zmožnostih uporabnika in podporne storitve, ki jih za to dejansko potrebuje uporabnik, ne pa, da postajajo socialni korektiv družine, uporabnik pa »materialna pravica«

7. Zvišanje najnižjih plač zaposlenih glede na plače osebnih asistentov (23 plačni razred). Zaposlenemu v VDC po normativu pripada skrb za 4 – 8 uporabnikov v skupini hkrati, popoldne pa ima vsak od teh uporabnikov lahko svojega osebnega asistenta 1:1. V VDC šofer oseb s posebnimi potrebami v kombiju hkrati vozi tudi po 8 uporabnikov z različnimi zdravstvenimi tveganji, njegovo plačilo je za 6 plačnih razredov nižje od osebnega asistenta.

8. Ureditev plač direktorjev VDC v delu vodenja posebnega institucionalnega varstva. Smo odgovorne osebe zavoda, izvajamo naloge strokovne in poslovodne vodje tudi v institucionalnem varstvu, a že več deset let, kljub opozorilom, kot “prostovoljci”.

9. Spremembe zakonodaje na področju socialnega varstva, dolgotrajne oskrbe in zdravstva, morajo biti vnaprej usklajene in podprte s transparentnim informacijskim sistemom, iz katerega so razvidne sistemske pravice uporabnikov, ki so jim na razpolago in jih (ne)koristijo. Pristojni morajo nujno prisluhniti stroki in izvajalcem – kam in kako umestiti naše storitve za naprej, da imajo jasen fokus v uresničevanju potreb in koristi uporabnikov – oseb z intelektualno oviro.

  1. Predvidoma 23. 9. 2021 bomo v Ljubljani organizirali vseslovenski posvet S teboj sem JAZ v vključujoči in povezani družbi. Slovenska država, institucije, društva pa tudi same družine oseb s posebnimi potrebami namreč, vse prevečkrat delujejo(mo) po principu »S teboj sem ti«, ki osebi, ki ji nudimo podporo v življenju, ne omogoča lastnega JAZ-a in samouresničevanja.

Veseli bomo sodelovanja ministrstva pri posvetu in vedno smo pripravljeni sodelovati pri rešitvah vse ostale zapisane odprte problematike in skupnem razvoju dobre, vključujoče, povezane slovenske družbe.

Skupnost VDC SLO, Sekcija direktorjev VDC SLO